LDSTechForumProjects

Meetinghouse Internet/th


All content on this page is moving to LDS Help Center under the Meetinghouse Technology topic. This page was supposed to be deleted at the end of October 2012.


MHTech.png

อินเตอร์เน็ตในอาคารประชุม ทำให้การเข้าอินเตอร์เน็ตของสมาชิกและผู้น้าในอาคารประชุมเป็นไปอย่างปลอดภัยและผ่านการกรองการเข้าใช้งาน การติดตั้งและการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร เป็นการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้จัดการสิ่งอำนอยความสะดวก ผู้นำในท้องที่ และ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสเตค(STS's). อินเตอร์เน็ตในอาคารประชุม มีองค์ประกอบสามส่วนที่สำคัญ:

MHIOverview.jpg
  1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต: ทำการสั่ง การใช้งานอินเตอร์เน็ต จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)ในพื้นที่ของท่าน.
  2. ไฟร์วอล์ล: สั่งและติดตั้ง ไฟร์วอล์ลสำหรับอาคารประชุม.
  3. เน็ตเวิร์ค: จัดการ เน็ตเวิร์คสำหรับอาคารประชุม ให้ขยายไปในส่วนของอาคารที่มีความจำเป็นในการใช้งานneeded.

หากมีคำถามเกี่ยวกับอินเตอรืเน็ตในอาคารประชุม, ขั้นแรก ดูข้อมูลจากสำนักงานภาคและกลุ่มผู้ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก หน้าการดำเนินงานทางภาค จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ISPsและสิ่งควรพึงปฎิบัติในภาคของท่าน

หมายเหตุ: การดำเนินการใช้อินเตอร์เน็ตในอาคารโบสถ์อาจจะมีปัจจัยพิเศษขึ้นอยู่กับพื้นที่ภูมิศาสตร์นั้นๆ ISPsในแอฟริกาจะต่างกับของยุโรปและญี่ปุ่น นอกจากนั้นอาคารโบสถ์ก็ใช้วัสดูในการสร้าง รูปแบบ อายุที่แตกต่างกันออกไป ข้อแนะนำจากหน้าวิกินี้เป็นเชิงหลักการมากกว่าเป็นขั้นตอน การตัดสินใจของท่านอาจต้องขึ้นอยู่กับ สถานะการเฉพาะ ชนิดของอาคารประชุม และ การนำของประธานสเตค

This page was last modified on 14 March 2011, at 02:17.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.