LDSTechForumProjects

Installing and activating the Cisco 881W meetinghouse firewall/th


All content on this page is moving to LDS Help Center under the Meetinghouse Technology topic. This page was supposed to be deleted at the end of October 2012.


MHTech.png

ทำตามคำแนะนำข้างล่างในการ ติดตั้งและแอคติเวท ไฟร์วอล์ล ซิสโก้ 881W. หรือดูได้จากเอกสารเป็นไฟร์ pdf สำหรับสั่งปรินท์.

ภาพรวม

ไฟร์วอล์ล เปรียบได้กับสะพานที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์ในอาคารโบส์ถ์กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท(ไอเอสพี) ท่านควรติดตั้งไฟร์วอล์ลไว้ที่เดียวกันกับโมเด็ม สถานที่นั้นควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ส่วนตัว และสะดวกในการต่อปลั้กไฟต่างๆ

ดังที่แสดงในภาพ ไฟร์วอล์ลควรอยู่ระหว่างอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในอาคารกับโมเด็ม ไม่ควรมีอุปกรณ์อื่นอีกที่ควรต่อกับโมเด็มนอกจากตัวไฟร์วอล์ลเท่านั้น

Setup Meetinghouse Firewall.

การเตรียม

ก่อนการติดตั้งไฟร์วอล์ล ซิสโก้ 881W ท่านจำเป็นจะต้องมี:

 1. อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ ที่ท่านจะสามารถต่อสายแลนได้.
 2. เบอร์โทรติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตขอ่งท่าน และข้อมูล account. ควรวางแผนแอคติเวทตัวไฟร์วอล์ลช่วงที่ผู้ให้บริการอิเตอร์เน็ตสามารถติดต่อได้
 3. LDS Account หากยังไม่มี LDS account ให้เขัาไปดูที่ ldsaccount.lds.org)
 4. หมายเลขหน่วย ที่เกี่ยวขัองกับอาคารที่ติดตั้งไฟร์วอล์ล
 5. กล่องที่บรรจุอุปกรณ์ไฟร์วอล์ล
 6. สายแลน

ตรวจดูของในกล่อง

นำอุปกรณ์ออกจากกล่องและตรวจทานดูทุกชิ้นส่วน:

881Unbox.jpg

 • ตัวไฟร์วอล์ล
 • เสาสามอัน
 • อะเดปเตอร์ปลัํกไฟ
 • สายคอนโซลสี่ฟ้า (ติดฉลากไว้และเก็บในที่ปลอดภัย เผื่อไว้ใช้ในอนาคต )
 • สายแลน สีเหลือง

ส่วนสำคัญ: ต้องเตรียมสายแลนมาเผื่อด้วยเพื่อใช้ในการเอคติเวท ส่วนเพิ่มเติม: สายรัดสีดำ สามารถนำมารัดสายไฟให้เรียบร้อย จะได้ไม่เผลอทำให้สายไปหลุด

สถานที่

ไฟร์วอล์ลควรไว้ในที่ที่ปลอดภัย ใกล้กับโมเด็ม

ขั้นตอนการติดตั้งและเอคติเวท

 1. เสียบปลั้กไฟร์วอล์ล: ต่อสายอะเดปเตอร์กับไฟร์วอล์ลและเสียบสายเข้าปลั้กไฟ ถ้าปลั้กเสียบไม่ได้ใช้หัวเหมือนของมาตรฐานอเมริกา ท่านอาจต้องหาสายมาเปลี่ยน หรือ ซื้อหัวแปลงมา ไฟร์วอล์ลใช้งานได้กับโวล์ลมาตรฐานทุกชนิด
 2. ต่อไฟร์วอล์ลกับโมเด็ม: ต่อสายแลนสีเหลืองกับ ช่อง FE WAN ด้านหลังของไฟร์วอล์ล และต่อเข้ากับโมเด็ม
 3. ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับไฟร์วอล์ล: ต่อสายแลนกับคอมพิวเตอร์ และอีกข้างเข้ากับไฟร์วอล์ลที่ช่อง 0 ดูว่าคอมพิวเตอร์ตั้งให้รับไอพีแบบอัตโนมัติ
 4. เอคติเวท: เปิดหน้าบราวเซอร์ จากคอมที่ต่อกับไฟร์วอล์ลแล้ว ท่านจะเห็นหน้าต้อนรับการเอคติเวทไฟรวอล์ลอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำหน้าจอเพื่อทำการเอคติเวทให้สมบูรณ์ ขั้นตอนการเอคติเวทประมาณ 30 นาที
 5. เสา: ขันเสาสามอันเข้าด้านหลังตัวไฟร์วอล์ล หลังจากเอคติเวทเรียบร้อยสัญญาณไร้สายจะทำการติดตั้งตัวมันเองอัตโนมัติ มันจะใช้เวลาตั้งแต่สองชั่วโมงที่จะเริ่มทำงานปกติ

881W Set-up and Activation Steps th.jpg

การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาการเอคติเวท, สิ่งที่สามารถลอง:

 1. เช็คว่าไฟรวอล์ลต่อกับคอมพิวเตอรืและโมเด็มถูกต้อง
 2. ให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอรืตั้งค่ารับไอพีอัตโนมัติ
 3. เปิด http://firewall.lds.org จากคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับไฟร์วอล์ล.
 4. เช็คดูว่าเข้าเน็ตได้ ถ้าไม่ได้ ติดต่อผู้ให้บริการ ลองปิดเปิดโมเด็ม
 5. ลองปิดเปิด ไฟร์วอล์ล

หากท่านจำเป็นต้องเริ่มเอคติเวทใหม่ ให้เข้าที่ http://firewall.lds.org จากคอมที่ต่อกับไฟร์วอล์ล

ถ้าเอทติเวทเสร็จสมบูรณ์ แต่ตัวกรองเวปที่ไม่ดียังไม่ทำงาน ให้ปิดหน้าบราวเซอร์แล้วเช็คอีกที ให้ลองกับเวปเช่น www.gambling.com ในการทดสอบ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ ให้ติต่อ จีเอสดี ที่หมายเลขโทรฟรี 001 800 8671-7040

หลังการเอคติเวท

ต่อคอมพิวเตอร์และตัวกระจายสัญญาณไร้สาย

เมื่อไฟร์วอล์ลติดตั้งเรียบร้อย, ต่อคอมและตัวกระจายสัญญาณไร้สาร จากช่องแลนที่ยังว่างอยู่ หากช่องไม่พอสามารถหานำอุปกรณ์ตัวสวิตช์มาเสริมได้

การต่อโดยใช้สาย

การต่อโดยใช้สายควรติดตั้ง จัดระเบียบ และติดป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามลิงค์ http://lds.org/aec

การต่อแบบไร้สาย

ตัว 881W มาพร้อมกับระบบไร้สาย 802.11 (Wi-Fi). ขันเสาสามตัวเข้าด้านหลังอุปกรณ์ หลังจากเอคติเวทเสร็จ ระบไร้สายจะติดตั้งเองอัตโนมัต อาจใช้เวลาสองชั่วโมงที่จะเริ่มทำงานเป็นปกติ ข้อมูลการเชื่อมต่อไร้สายและการจัดหาและติดตั้งสามารถหาดูได้จากหน้าวิกินี้

ปกป้อง คอมพิวเตอร์ของโบสถ์

คอมพิวเตอร์ของโบสถ์จำเป็นต้องติดตั้งและอัพเดท security patches ล่าสุด และซอฟแวร์สำหรับการใช้งานินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภับ

This page was last modified on 16 March 2011, at 22:34.

Note: Content found in this wiki may not always reflect official Church information. See Terms of Use.